حلّاج بر سرِ دار
گفت: آن یار کزو گشت سرِ دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
                                          (حافظ)

پروین اعتصامی: (تولّد: ۲۵اسفند۱۲۸۵ ـ درگذشت: ۱۶ فروردین ۱۳۲۰ شمسی).

«شقایق به باران نروید ز سنگ»
(«بوستان»، سعدی، باب چهارم در تواضع)

آهای، آهای ای بچّه جان!
 عباس یمینی شریف
 همۀ کسانی که از سال ۱۳۲۲ به بعد به مدرسه رفته و می‌روند، یک یا چند شعر از عباس یمینی شریف (زادۀ اول خرداد ۱۲۹۸ ـ درگذشتۀ ۲۸آذر ۱۳۶۸ شمسی) را در کتابهای درسی خود خوانده اند.

صفحه1 از77