جمهوری اسلامی تنها وقتی عقب می کشد که با قاطعیت و قدرت با آن برخورد شود. دولت ترامپ برای اینکه در خاورمیانه موفق شود بایستی نه تنها داعش را منهدم کند بلکه بایستی جمهوری اسلامی را نیز تضعیف کند.

واشینگتن اگزمینر ـ ۲۲ شهریور ۹۶:
 دولت ترامپ در ماههای اخیر درگیر کار بازبینی گسترده سیاست نسبت به رژیم ایران بوده است. در حالی که جمهوری اسلامی در دوره اوباما دستاورد زیادی داشته و قدرت خودش را به همه کنارگوشه خاورمیانه گسترش، چنین ارزیابی, بسیار لازم است. این چالشی که در مقابل کاخ سفید قرار دارد این است که طی سالهای گذشته رژیم ایران یک استراتژی فعال تهیه کرده که با هزینه کمی منافعش را با آن دنبال می کند.
دولت ترامپ اکنون نه تنها با یک تئوکراسی متخاصم مواجه است بلکه با رژیمی مواجه است که استراتژی خودش را ارتقا داده تا بر آمریکا فشار وارد کند.
ترکیبی از تروریسم و نقل و انتقال سلاح، سیاست زیرکانه این رژیم را در باز دارندگی علیه آمریکا تحکیم بخشیده است.
تروریسم جواب داشته است. بعد از حمله آمریکا به عراق، رژیم ایران به تدریج و مستمر تضادفهای فرقه یی عراق را دامن زده و این را بعنوان یک سیاست جهت پیش بردن قدرتش بکار گرفته است.
ایران رژیم شبه نظامیان وابسته به خود را تعلیم داده و مسلح کرده و نیرویی فراهم کرده که به فرماندهان سپاه پاسدران وصل است. همین شبه نظامیان و مهمات ایران بودند که نیروهای آمریکا را زیر ضرب بردند. در روزهای ظلمانی جنگ داخلی عراق، رژیم ایران در وارد کردن تلفات و کشته های آمریکا سهم داشته است.
تروریسم زمانی وسیله یی برای ضعفا بود اما در دست الیگارشی آخوندی تهران بسرعت به یک دکترین با بازدارندگی قابل توجه تبدیل شده است.
آمریکا در صدد بوده رژیم ایران را از نهادهای مالی جهانی منزوی کند و بنابراین هزینه تجارت ایران را بالاتر برده است. برجام عمدتا این تاکتیک را بی اثر کرده است.
عمده متن این توافق به مجازاتهای اقتصادی اختصاص یافته است که حالا لغو یا تماما برچیده شده است.
این مهم است که تاکید کنیم رژیم ایران با برجام نه تنها به لغو تحریمها رسید بلکه برای آمریکا غیرممکن ساخت که دیگر بتواند تحریمهای تنبیهی بر آن اعمال کند.
یک سیاست جسورانه فشار بر رژیم ایران بایستی این موانع غیرقابل عبور را سوراخ کند و میزانی از ریسک را بپذیرد.
چنانچه واشینگتن در محدود ساختن نفوذ شرورانه رژیم ایران در منطقه، به طور جدی عمل کند در آن صورت، احتمال رویارویی با رژیم ایران در سرزمینهای مورد منازعه عراق و سوریه وجود دارد...
 این ایده که توافق اتمی را بدقت اجرا شود تنها به این معنی است که رژیم ایران در یک مسیر قانونی رسیدن به بمب قرار می گیرد..
تروریسم و برجام، رژیم ایران را از پرداخت قیمت واقعی در برده است.
 در یک مسیر حکیمانه بایستی روشن باشد که رویارویی بین حکومت ایران و آمریکا منازعه بین یک ابرقدرت با دسترسی جهانی و با یک رژیم محلی است که مورد انزجار عمومی در داخل و مورد بی اعتمادی برای همسایگانش قرار دارد.
جمهوری اسلامی تنها وقتی عقب می کشد که با قاطعیت و قدرت با آن برخورد شود. دولت ترامپ برای اینکه در خاورمیانه موفق شود بایستی نه تنها داعش را منهدم کند بلکه بایستی جمهوری اسلامی را نیز تضعیف کند.