دیلی استار انگلستان نوشت: شهردار رودی جولیانی، رژیم ایران را خطری بزرگ برای سراسر جهان و بدترین دشمن آمریکا می داند و می گوید این رژیم در مقایسه با کره شمالی تهدید بزرگتری به حساب می‌آید.

وی استدالال می کند که آخوندهای حاکم بر ایران به دنبال توسعه امپراتوری خود هستند؛ اما کره شمالی محدود به یک قلمرو است.
دیلی استار می افزاید: جولیانی که در گردهمایی بزرگترین و فعالترین نیروی آپوزیسیون رژیم ایران شرکت کرده است، براین نکته تاکید می کند که تغییر رزیم در ایران نیازمند اقدامی از داخل این کشور است. این مردم هستند که قیام می کنند و هیچ قدرتی نمی‌تواند با آنها برابری کند.

دیلی استار ۲۵ تیر ۹۶