توماس کوجین کارشناس قضایی درامور تروریسم و اطلاعات کانادا طی مقاله یی در رسانه های این کشور نوشت رژیم ایران اخیراً تلاش عمده ای در گسترش جاپای خود در کانادا کرده است.

هدف اصلی آنها استفاده از مرز شمالی آمریکا بعنوان ”پایگاه مقدم عملیاتی” برای عملیات نفوذ علیه دولت آمریکاست. در و یدیوی اخیراً حسن عباسی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفت، ایران یک ارتش مخفی از شهدای بالقوه دردرون آمریکا راهدایت میکند.
این یک تک نمود نیست، حمید محمدی دیپلومات رژیم ایران درسال ۲۰۱۲ گفت بسیاری از ایرانیان کانادایی هستند، که ”درمواضع کلیدی دولتی کار می کنند” و از دیگران خواست که ”مواضع بالا و کلیدی را اشغال کنند” ...
 باتوجه به تاریخچه رژیم ایران درصدور خشونت و تروریسم، ایرانیان درهر دوطرف مرز درمورد این که چگونه درشمال آمریکا نفوذ کنند باید مایه نگرانی باشد...
رژیم ایران بنا به گفته وزارت امورخارجه بعنوان یکی از سه کشور حامی تروریسم جهانی در کنار سوریه و سودان است. کانادا همچنین نیروی قدس را بعنوان یک نهاد تروریستی لیست گذاری کرده و می گوید که ”شاخه مخفی سپاه پاسداران است که مسئول عملیات های برون مرزی و صادر کننده انقلاب رژیم ایران از طریق تسهیل عملیات تروریستی است” ....
سایت گیت استون اینستیتیوت ( کانادا) ۱۴ اردیبهشت ۹۶