حرف اول: آزادی
در اوائل قرن بیستم، استاد سخن ملک الشعرای بهار نغمه ای بنام «مرغ سحر» سرود که حالا بخاطر مضمون آزادیخواهانه آن در قلب و ضمیر هر ایرانی آشیانه کرده است؛ اما شاید خیلی ها ندانند که این شعر را شاعر در ضدیت و مخالفت با رضاخان سروده بود.
بلبل پربسته ز کنج قفس درآ/ نغمه آزادی نوع بشر سرا
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت/ شام تاریک ما را سحر کن


«ظریف» سرافکنده استعفا داد وشرمگینانه ابقاء شد «ویترین جلا داده شده ی» دیکتاتوری قرون وسطایی هنوز که هنوزه از یک سو درخلسه دوران خوش اوباما در بُعد بین المللی و از سوی دیگر در روزگار قبل از دیماه ۹۶ در زمینه داخلی گیج میخورد.یکی از رایج ترین اصطلاحات عامیانه فارسی در مورد افراد در حال غرق شدن که حس می کنند در چند قدمی مرگ قرار گرفته اند؛ اینست که "فردی که در حال غرق شدن است برای نجات خود به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند تا خود را به آن بیآویزد".


برخورد با استعفای ظریف
تجربه سالها نشان داده است که کلیت نظام جمهوری اسلامی برای باقی مانده خود بر قدرت دست به هر کاری، به مفهموم واقعی هرکاری می زند، بنابراین استعفای ظریف هم می تواند یکی از ترهات آنان باشد. به این معنی که با رایزنی سران نظام صورت گرفته است.