دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان در تازه‌ترین سخنان خود کشور را به میدان جنگی تعریف نمود که براساس آن قرار است تا نیروهای زهوار رفته و بی روحیه نظام، عنقریب علیه «دشمن» دست به «آرایش جنگی» بزنند.ظریف، سخنگوی برون مرزی آخوندها بازهم به بهانه شرکت در یک نشست مجمع عمومی ملل متحد خودش را به نیویورک رسانید تا بازهم به مماشاتگران اطمینان دهد که هنوز هم اهل معامله و مذاکره با همان متد اوبامائی است!.