اصلاح طلب – اصول گرا
لباس پاسداری آخوندی قبا
نعلین و کفش- پوتین به پا
ای معمم ای مکلا
ای نایاک ینگه دنیا
ای گری سیک تو امریکا
ای آلبرایت آشنا
جک استرای بینوا
برتن کنید رخت عزا
یونیفورم پاسدار نما
ملت در اوج اعتلا
شورش در بطن کوچه ها
اوج خروش است و فدا
دیگه تمومه ماجرا از نوجوانی که وارد عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی شدم، هرگز محافظه کار و مصلحت اندیش نبودم. همچنانکه هرگز شهامت یک انقلابی واقعی را هم نداشتم. جرأت و جسارتم محدود اما همواره مداوم.