در هفته هاى آخر سال ١٣٩٧ هستیم. سالى که در یک کلام سال تمام شدن ماجراى مفتضح مماشات سى و چند ساله بود. سیاست جدید امریکا مبنى بر ترک برجام در اردیبهشت اعلام شد و تطبیق سیاست امریکا با شرایط بعد از قیام سراسرى و کوبنده ٢٦ دى ماه ١٣٩٦ محسوب میشود.داستان شکل مارکشیدن آن ملای فرصت طلب سود جو را همه بخوبی میدانیم- که میخواست با حیله استفاده از بی سوادی مردم ده- آموزگار باسواد و فهمیده ده را آچمز کرده و اعتبار او را بعنوان یک شخص تحصیل کرده و تعلیم گر- مخدوش وشغل او را خودش تصاحب کند.

دوران تغییر کرده است و عالم و آدم می بینند که دوران تغییر کرده است. دوران حالا دوران کانونهای شورشی و ارتش آزادیست. دوران سرنگونی حکومت پلید آخوندیست. مقاومت قهرمانانه مردم ایران در مقابل رژیم آخوندی از زندان لیبرتی تا زندان اوین همه چیز را از اساس تغییر داد.


پس از ماه ها حدس و گمان درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی، از اعضای "کمیته مرگ خمینی" در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، که در حال حاضر به عنوان "متولی آستان قدس رضوی"، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه، مشغول انجام وظفیه چپاول بیت المال است، به ریاست قوه قضاییه خامنه ای، اکنون تایید شده که وی از اسفند ماه به ماموریت آدمکشی دیرین خود کماکان در نقش جدید ادامه خواهد داد.