گرچه خلافت جهل، جنگ و جنون جلادان و دست آموزان افسارگسیخته شان سرزمین و مردم ستمدیده ایران را چهل سال آزگار به بند کشیده و رکورد جنایات حکومتهای تاریخ جهان را پشت سرنهاده اما زنهار اگر کسی ساده دلانه تصور کند که غولان آدمخوار را هیچ کس نیز به مصاف برنخاسته و در مقابلش قد علم نکرده است.