در جهان امروز تفکر انتقادی تعداد زیادی مدعی و سخنگو دارد به این علت که داشتن منتقد و یا کسانی که به شیوه دیگری فکر می کنند نشان از بلوغ سیستم حاکم بر جامعه دارد. اما لزوما ادعای داشتن تفکر انتفادی مبنی بر آن نیست که جامعه و سازمان های موجود در آن به شیوه ای درست بر پایه های دمکراسی اداره می شوند. با فرض بر اینکه تفکر انتقادی در جامعه وجود دارد سئوالات مختلفی به وجود می آید.


محمود درویش، غزلسرا و سیاستمدار فلسطینی، طی مصاحبه ی خبرنگار روزنامه ” دی سایت “ با وی که میپرسد: محمود درویش، شاعر و سیاستمدار چه رفتاری نسبت به هم دارند؟ پاسخ میدهد:”... آنچه به رابطه سیاستمدار و شاعر در درون من مربوط میشود باید بگویم، موقعیت تاریخی و مجموعه اجتماعی که در آن زندگی میکنم نمیتوانست مرا از سیاست دور نگهدارد وگرنه من واقعیت را درنمی یافتم... مشارکت من اما در کار سیاسی البته داوطلبانه نیست. من در اتاقم نشسته ام و در برابر پنجره ام یک تانک می بینم. سیاست اینگونه به سوی من میآید، سوار بر تانک! درختی که من در سایه اش پناه میجستم، روز دیگر در جای خود نیست! سیاست آنرا از جای کنده است! میان شمشیر و خون، من هیچ امکانی ندارم که خنثی بمانم چرا که این خون من است که جاری میشود...“.