اندکی از یاوه ها و دروغ پردازیهای بهمن بازرگانی

 

 

«بارها با خودم اندیشیده ام چه چیز مشترکی

 بین او(منوچهری بازجو و شکنجه گر ساواک) و من بود؟

نمی دانم شاید او هم مثل من همیشه احساس پوچی می کرد»

(از صفحه۱۵ کتاب زمان بازیافته نوشته بهمن بازرگانی)


در هفته هاى آخر سال ١٣٩٧ هستیم. سالى که در یک کلام سال تمام شدن ماجراى مفتضح مماشات سى و چند ساله بود. سیاست جدید امریکا مبنى بر ترک برجام در اردیبهشت اعلام شد و تطبیق سیاست امریکا با شرایط بعد از قیام سراسرى و کوبنده ٢٦ دى ماه ١٣٩٦ محسوب میشود.