به دنبال توطئه تروریستى علیه مقاومت ایران در ۹ تیرماه ۱۳۹۷ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۸) و دستگیرى اسدالله اسدى دیپلومات رژیم در آلمان، ابوالقاسم دلفى سفیر رژیم در فرانسه به نحو مشکوکى در همان تیرماه پاریس را ترک کرده و به تهران رفت.