سرانجام پس از ماهها کش و قوس، گروه ویژه اقدام مالی با تمدید «چهار ماه فرصت» برای دیکتاتوری خامنه ای، ظاهرا تلاش نمود تا بقول متولیان رژیم، سیاستی بنام آب باریکه «برجام اروپایی» را فعلاُ باز گذاشته و بدین سان فرجه دیگری، حتی برای کوتاه مدت هم که شده به رژیم آخوندی اعطا نماید.

 


در روزهایی که آخوندهای حاکم بر تهران، به جشن و پای‌کوبی برای چهلمین سالگرد کله‌پا نشدنشان مشغول بودند، تظاهرات شکوهمند و تأثیرگذار ایرانیان آزادیخواه و اشرف نشان‌ها، یکباردیگر رعشه سرنگونی را بر تن و جان کفتاران عمامه بسر مستولی ساخت.