یقینا مشتاقان آزادی و رهایی ایران زمین از سلطه رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها در جریان هستند که فیفا فدراسیون جهانی فوتبال پس از سال‌ها مذاکره، صحبت، دیدار و گفتگو حتی با شیاد بزرگ روحانی و دیگر مسئولین ورزشی بالاخره یک التیماتوم به فدراسیون فوتبال ایران داده است.


استیصال و درماندگی که حکومت آخوندها اینروزها به گونه ای مضاعف به آن مبتلا گشته اند، تمام دستگاه های ذیربط حکومتی را تحت تاثیر قرار داده است.