برخورد با استعفای ظریف
تجربه سالها نشان داده است که کلیت نظام جمهوری اسلامی برای باقی مانده خود بر قدرت دست به هر کاری، به مفهموم واقعی هرکاری می زند، بنابراین استعفای ظریف هم می تواند یکی از ترهات آنان باشد. به این معنی که با رایزنی سران نظام صورت گرفته است.