حاجی که در چهل سال گذشته و از زمان روى کار آمدن نظام مقدس جمهورى اسلامى کارش با ”آدم” بوده، تجربه خیلى زیادى داره. صد تا صد تا به ”آدم” ها تیر خلاص زده، صدتا صدتا تیرباران کرده، صدتا صد تا شکنجه کرده، سوزانده، تجاوز کرده، داغ کرده، دستگیر کرده. البته پیش می آمده که برای ”آدم” کشتن ناچار بشه وزارت را ترک کنه و بره خانه مردم و همانجا البته بدون ”اثر گذاری” و ”علامت گذاری”، ”آدم” ها را سر ببره. حتى بعدها حضور و اثرگذاریش این طور بوده که ارسنیک می خورانده به ”آدم”ها، یعنی ابزار اثر گذرایش رو از داغ و درفش و قمه و تیغ و چاقو و مسلسل و کلت تحویل داده بود و در قسمت ارسنیک ورود کرده بود.


چه شده که حضرات به فکر «تقدس زدایی از حنیف نژاد» افتاده‌اند. از شهادت حنیف تا امروز نزدیک به نیم قرن می‌گذرد و اگر آن بوده باشد که این نعش های سیاسی می‌گویند چه جای بحث و کنفرانس و گفتگو؟