اگر سیل نمی‌آمد و اگر اسم سپاه پاسداران و تمامی ارگان‌های وابسته‌اش در لیست تروریستی نبود، آیا شرایط امروز با یک ماه پیش تفاوت داشت. فرض محال، محال نیست. سؤالی است سهل ممتنع، به این مفهوم که در آغاز جواب به نظر ساده می‌رسد ولی در اصل این چنین نیست.


اصلاح طلب – اصول گرا
لباس پاسداری آخوندی قبا
نعلین و کفش- پوتین به پا
ای معمم ای مکلا
ای نایاک ینگه دنیا
ای گری سیک تو امریکا
ای آلبرایت آشنا
جک استرای بینوا
برتن کنید رخت عزا
یونیفورم پاسدار نما
ملت در اوج اعتلا
شورش در بطن کوچه ها
اوج خروش است و فدا
دیگه تمومه ماجرا