در هفته هاى آخر سال ١٣٩٧ هستیم. سالى که در یک کلام سال تمام شدن ماجراى مفتضح مماشات سى و چند ساله بود. سیاست جدید امریکا مبنى بر ترک برجام در اردیبهشت اعلام شد و تطبیق سیاست امریکا با شرایط بعد از قیام سراسرى و کوبنده ٢٦ دى ماه ١٣٩٦ محسوب میشود.داستان شکل مارکشیدن آن ملای فرصت طلب سود جو را همه بخوبی میدانیم- که میخواست با حیله استفاده از بی سوادی مردم ده- آموزگار باسواد و فهمیده ده را آچمز کرده و اعتبار او را بعنوان یک شخص تحصیل کرده و تعلیم گر- مخدوش وشغل او را خودش تصاحب کند.

دوران تغییر کرده است و عالم و آدم می بینند که دوران تغییر کرده است. دوران حالا دوران کانونهای شورشی و ارتش آزادیست. دوران سرنگونی حکومت پلید آخوندیست. مقاومت قهرمانانه مردم ایران در مقابل رژیم آخوندی از زندان لیبرتی تا زندان اوین همه چیز را از اساس تغییر داد.