هادی مظفری: قیام و اثبات یک شعار استراتژیک


با وجود جو ملتهب و رو به انفجار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای جامعۀ میهن، هیچکس نمی دانست اواخر آبان نود و هشت آبستن حوادثی خواهد بود که عواقبِ آن همچون لکۀ ننگی پاک نشدنی، گریبان حکومتِ جهل و جنایت و فساد و غارت را خواهد گرفت و رو سیاهتر و درمانده تر و رسواتر از همیشه اش، خواهد نمود.