تنها دو روز مانده به برگزاری کنفرانس بین المللی ورشو با دستور کار «مبارزه با مطامع رژیم آخوندی و خطرات ناشی از آن»، اکنون دیکتاتوری خامنه ای با گسیل مهره های درشت خود به صحنه، آخرین برگ خود علیه کشورهای شرکت کننده را به نمایش می گذارد.


بعد از هر تظاهرات بزرگ، تمامی لحظات را دوباره و چند باره در ذهن مرور می کنی و شاید اولین سئوال این باشد که آیا صدایمان را آنان که باید شنیدند و آیا به آن چه می خواستیم رسیدیم.

صفحه9 از785