میگویند در روزگاران گذشته در شهری کوچک خیاط کنجکاو و حسابگری بود که همیشه دوست داشت در کار و بار همه اهالی شهر دخالت کند! از قضا دکان خیاطیش بر سر راه گورستان شهر قرار داشت و هر وقت کسی از دیارش از دنیا می رفت لاجرم پیکر وی از کنار خیاطی او تشیع میشد و باین ترتیب خیاط از وقایع مرگ و میر شهرش مطّلع میگشت.


اگر سیل نمی‌آمد و اگر اسم سپاه پاسداران و تمامی ارگان‌های وابسته‌اش در لیست تروریستی نبود، آیا شرایط امروز با یک ماه پیش تفاوت داشت. فرض محال، محال نیست. سؤالی است سهل ممتنع، به این مفهوم که در آغاز جواب به نظر ساده می‌رسد ولی در اصل این چنین نیست.

صفحه7 از798