هنر وسیله ایست جهت بروز و بیان ارزشها و تعالی تخّیل و انگیزه ایست برای کسب نوآوری. شناخت منبع و منشأ این تخیل به کارگیری تجارب زندگی در ابعاد مختلف آن است.

صفحه7 از823