آخوندهای ضد ایرانی حاکم بر میهن، برای ادامه بقای حکومت ننگین خویش، تا توانستند مردم را به گلوله بستند، شکنجه کردند و در زندان‌ها قتل‌عام نمودند. آن‌ها جوانان را به سمت اعتیاد و فحشاء کشاندند و در گرداب فساد و ناامیدی غرق ساختند. به‌رغم همه این تشبثات قیام و خیزش ادامه یافت.

 

روز سوم مرداد سال ۱۳۶۰ رادیو صدای مجاهد بر روی موج‌کوتاه و با صدای انگیزاننده آقای مسعود کلانی شروع بکار کرد. خبر دهان‌به‌دهان به یاران مقاومت رسید که از میان هزاران پارازیت شنیده می‌شد: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای انقلاب نوین مردم ایران... 

 

ادامه صادرات نفت ایران برای رژیم نفتی ولایت‌فقیه به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت حیاتی دارد. به لحاظ اقتصادی رژیم از محل صادرات نفت ایران، علاوه بر تأمین مالی بخش مهمی از بودجه دولت، بخش اصلی عرضه ارز به بازار ارز را تأمین می‌کند.

صفحه7 از775