ازهم‌گسیختگی، تشتت و خارج شدن سررشتۀ امور از دست دیکتاتور، از مشخصات دوران پایانی یک حکومت دیکتاتوری به شمار می‌روند و این همان بلایی است که امروز رژیم ولایت‌فقیه به آن دچار گردیده است.یکی از مبانی پیشرفت دانش در همه‌ی شاخه‌های آن، تمییز میان پدیده‌های به‌ظاهر مشابه و افتراق آن‌هاست۰ شوربختانه در حوزه‌ی مسائل ایران، "صاحب‌نظران" و تحلیل گران قادر به تمییز میان بازیگران گوناگون در این عرصه نبوده‌اند و بسیاری گروه‌ها و افراد را یکجا و تحت عنوان "اپوزیسیون ایران" طبقه بندی کرده اند۰


خامنه‌ای در آخرین سخنرانى خودش، مطالبى را گفت که خلاصه‌ی آن به زبان سلیس فارسى این است که علیرغم سرپا ماندن رژیم تا الان، هیچ مسئله‌ی مهمى از تابلوى بحران‌های رژیم حذف و حل‌نشده است!

 

به‌یقین یکی از تبعات راه افتادن جنبش دادخواهی برسر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه، همان بروز ترس و هراس برای قاتلان، آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در حاکمیت یک دیکتاتوری مخوف بنام "ولایت‌فقیه" می‌باشد.

صفحه6 از775