زمانیکه از وجود بحران و ریزش در درون دیکتاتوری خامنه‌ای، آنهم در دوران پایانی سخن به میان می آوریم، به یقین موضوع نه تنها عطف به سپاه، بسیج، دولت، وزرا، مدیران و یا نیروهای سرکوبگر می‌باشند، بلکه در منطق خود به اصلی ترین پایه‌های نظام یعنی «حوزه‌های علمیه» نیز مرتبط می گردد.

 

 اندکی از یاوه ها و دروغ پردازیهای بهمن بازرگانی

 

 

«بارها با خودم اندیشیده ام چه چیز مشترکی

 بین او(منوچهری بازجو و شکنجه گر ساواک) و من بود؟

نمی دانم شاید او هم مثل من همیشه احساس پوچی می کرد»

(از صفحه۱۵ کتاب زمان بازیافته نوشته بهمن بازرگانی)

صفحه3 از785