هر سال با هم و همراه هم می آیند. همیشه سر وقت و درست همان لحظه ای که باید باشند، حضور سبز و شورانگیزشان را اعلام می کنند. یکی از آنها بلافاصله دست به کار می شود و بساط زمستان را برمی چیند و نجاتمان می دهد از شرِّ سرما و روزهای تاریک.

روح مسیحایی اش را در جسم طبیعت می دمد و آنگاه زمین بارور می شود. شاخه های خشک جانی تازه می گیرند و بازار جوانه ها، گل و شکوفه رونقی دیگر می یابد.
بهار یعنی انقلاب. یعنی چرخاندنِ مدار زمین به سمت و سوی رستن و شکفتن و بارور شدن. یعنی زندگی زردِ خزان زده آنگاه که تبدیل به حیاتِ منجمد و تیره و تار می شود، بهار باید بیاید و می آید تا بر آن زردی و بر این انجماد خط بطلان بکشد. تا جلوه و چهره ای دیگر از طبیعت را در پیش چشمانمان به تماشا بگذارد. بهار تدریس انقلاب است در گسترۀ آموزشگاهی به نام طبیعت.
برای ما ایرانیها و پارسی زبانان و حتی بسیاری از کسانی که امروز به زبانهای دیگری صحبت می کنند، در اقصی نقاط این جهان پهناور، آغاز بهار سعادتی دیگر نیز به همراه دارد و سرشارمان می کند از شور و شوق زندگی و سرزندگی. روزِ نو ما همراه با نوروز این زیباترین سنت زمین، همزمان با انقلاب بهار، آغاز می شود.
نیاکانِ مدبّر و فرزانۀ ما از نوروز به عنوانِ «ناوا سرِدا» به معنی سال نو نام می بردند و چه زیبا با آمیختنش در اولین روزِ بهار، هدیۀ گرانبها، ارزشمند و پر معنا و جاودانه ای را برای ما به یادگار گذاشتند.
از آن زمان تا به امروز هیچ اشغالگری نتوانسته است پس از تسلط بر سرزمین ما، از پسِ این میراثِ فرهنگی ریشه دار در تاریخ ایران زمین برآید و اشغالگر کنونی نیز هر چه تلاش کرد «دهۀ زجر» را جایگزین آن بنماید، نتوانست. بور و درمانده عقب نشست و با تمام درنده خویی و قساوت ذاتی اش، چاره ا ی جز تسلیم در مقابل زیباترین، غنی ترین و کهن ترین سنت ملی، فرهنگی و تاریخی ما در پیش روی خود ندید.
اگر بهار انقلاب طبیعت است، نوروز نیز حماسه ایست مستمر در تقابل با ماتم و عزا و سر به گریبانها فرو بردن. شور و نشاطیست آمیخته در بهار که هر سال سر وقت از راه می رسد و بر زخمهایمان مرهمی دگر باره می گذارد. وادارمان می کند تا از جا برخیزیم. غبار از آینه ها برگیریم. کهنه ها را به دور بریزیم و مبدایی می شود برای آغاز دوبارۀ یک زندگی جدید. میلادی دوباره برای شروعی تازه و نو.
مادام که بهار و نوروز این دوقلوهای همزاد، پا به پا و همراه هم می آیند و شادی و شادمانی و شکوفه و گل برایمان به ارمغان می آورند، هیهات که نومیدی و یأس راهی به قلبهامان بیابد.
به نام بهار و نوروز، در مقابل خزان و زمستانی که بر سرزمینمان مستولی کرده اند و در برابر عزا و ماتمی که چونان گرد مرگ در هر کوی و گذر و برزن، پراکنده اند، تا به آخر خواهیم ایستاد. هرگز و هرگز تسلیم نخواهیم شد و سرانجام دست در دست هم، بهار بزرگ آزادی را همراه با نوروز شاد و زیبایش، برای سرزمین اهورائی مان، زیباترین وطن، محقق خواهیم کرد.
سال نو، نوروز باستانی و طلوع دل انگیز بهار بر همگان مبارک باد.

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد