می گوییم باید چهار چشم و گوش مراقب ملایان حاکم و مکلاهای همراه آنان بود زیرا این یک رژیم دیکتاتوری متعارف که از جهاتی با استانداردهای مأنوس بین المللی همخوانی داشته باشد نیست.

این دقیقا رژیم شیطان رجیم است که قانونمندی ها و علل کنش و واکنش های آن ویژه سرشت پلید و مزور خودش هست. بنابراین شناخت ما وقتی کامل است که عنصر شیطان را با تمامی ظرفیت های فریبنده اش باز شناسیم.
 ظریف نا شریف با یادداشت روحانی شیاد به سرکارش برگشت. حتا برای آنکه قسم او را راست بپندارند برای یک روز هم ناز و امتناع نکرد چون استعفا قلابی، تاکتیکی و مصلحت آمیز بود. ما در زیر درباره چرا و چند وچون آن بزعم خود نظر می دهیم:
۱ ــ رژیم شیطانی از هرجهت از جمله سیاست خارجی در بحران و بن بست قرار دارد.
۲ ــ کنفرانس ورشو و مونیخ این بن بست را تشدید و به نمایش گذاشت.
۳ ــ حضور ظریف و ننه غریبم بازی های او در کنفرانس مونیخ نه تنها ثمری نداشت بلکه او به عنوان نماینده دیپلماسی رژیم ملایان در برابر سئوالات معقول و منطقی خانم مجری کنفرانس، عنان اختیار را از دست داد و به شدت دستپاچه و عصبی شد.
۴ ــ برجام در دولت آقای ترامپ به طنابی در گردن رژیم مبدل شده است.
۵ ــ گروه ویژه مالی F A T F طناب خفه کننده تری اضافه بر طناب برجام شده است زیرا مستقیما عوامل تروریستی و مافیایی رژیم را در داخل و خارج هدف قرار داده است که پذیرفتن آن به معنای پر و بال خود کندن است.
۶ ــ پروژه گروه ویژه مالی ظاهرا موجب اختلاف، نزاع و بی تکلیفی دو جناح رژیم شده است. خامنه یی که می کوشد میان دعوا سکوت کند تا دموکراسی!!! در رژیم را به دنیا تحمیل کند خوب می داند که تنها راه برونرفت برای او و رژیم همانا گردن نهادن به گروه ویژه مالی ست. او خوب می داند که عدم پذیرش موجب از دست دادن حامیان بین الدول و آوار شدن یک سلسله تحریم های کمرشکن دیگر است. اما او مظهر و بازوی قوای مسلح و هسته های تروریستی حزب الشیطان در داخل و خارج است. به ملعنت کشاکش های دیپلماتیک را به دولت بی اختیار و سگ دعواهای جناح ها واگذاشته در حالیکه به قول آقای پمپئو روحانی و ظریف ویترین رژیم فاسد مافیایی ست و هماره حرف آخر و تصمیم نهایی با خامنه یی ست. بنابراین ما نباید دستخوش شیادی ها و جنگ زرگری های این رژیم ملعون شویم.
۷ ــ این قلم معتقد است که ظریف جرأت نمی کرد بدون اطلاع خامنه یی و روحانی مبادرت به استعفا کند. هدف از این استعفای قلابی زودگذر چه بود؟:
الف ــ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به توافق با گروه ویژه مالی واداشتن.
ب ــ ظریف بی اعتبار شده را، اعتبار دادن تا به خیال خودشان در آینده با کمر خمیده پشت میز مذاکره ننشیند.
پ ــ به طرف های مذاکره کننده چنین القا کردن که عرصه را بر ظریف (رژیم) تنگ نکنید تا مبادا اینبار برای همیشه کنار برود و میدان به دست تند روها بیافتد!!.
 نظام حاکم، سیرک پر از خون و خدعه است. ما باید افشاکننده و رسواگر بازیگران آن باشیم و نتوانند به لحظه یی ما را مشغول و از حقایق غافل کنند. به هر حرکت آنان با تأمل باید بدبین بود. مقاومت پرافتخار ایران از ابتدا تا به امروز هرگز فریب ترفندهای رنگارنگ رژیم را نخورده است و این یکی از رموز بقای توانمند این مقاومت است.