روزی که مجاهدین لیبرتی آخرین پرواز پیروزمندشان را با موفقیت کامل و دور از چشم ایادی ارتجاع و «رصد شبانروزی» مزدوران رژیم به انجام رساندند گفتیم بدا به حال رژیم و خوشا به حال مردم ایران زیرا بزرگترین و سازمانیافته ترین و جدیترین و اصلیترین تهدید رژیم توانست با تمامیت سیاسی و تشکیلاتی به سلامت از تیررس رژیم خارج شود.

و بدین ترتیب با آزاد شدن از زنجیرهای بندوبست ارتجاع و استعمار گفتیم چنان دماری از رژیم ولایت‌فقیه در خواهد آورد که سراپای آنرا در نوردد و این انتظار حتی به یک سال و نیم هم نکشید که جهان شاهد قیام دیماه مردم ایران گردید قیامی که تمام معادلات سیاسی در تنظیم رابطه با رژیم را تحت تاثیر و بازبینی و تجدید نظر قرار داد و تعادل رابطه با رژیم را به نفع ملت ایران تغییر داد. قیامی که از شخص ولی فقیه تا تمام مهره های سیاسی امنیتی و اطلاعاتی و امام جمعه هایش از نقش مجاهدین و مقاومت سازمانیافته به عز وجز انداخت.
اینک اما در آستان «چهارشنبه‌سوری» هستیم «جشن آتش» آتش اهورامزدا بر سیاهی اهریمن و آتش خشم سرکوب شدگان و گرسنگان و زنان و مردان ایرانزمین بر «اژدهای هفت‌سر ولایت» چه شگون مناسبی دارد این «جشن آتش» با شعار «آتش جواب آتش».
بعد از دهه ها مقابله ناکام رژیم در جهت حذف جشنهای سنتی و ملی از تاریخ و روزمره ملت ایران اینک تمام موضعگیریهای مقامات رژیم جز ضعف و درهم شکستگی در مقابل مردم و هارت و پورتهای سرکوبگرانه و تهدیدهای ملتمسانه نیست امریکه بیش از هر کس دست اندرکاران دستگاه سرکوب به آن اشراف دارند
وجوه بسیاری تفاوت امسال با سالهای پیش را گواهی میدهد که تعیین کننده ترین و اصلیترین شاخص آن حضور گسترده مردم در مقابله با رژیم در تمام زمینه هاست و مردم ایران از هر فرصتی برای قیام استفاده میکنند.
مردم ایران و در پیشاپیش آنها «کانونهای شورشی» رژیم را در محاصره کامل قرار داده اند و امسال جشن «چهارشنبه‌سوری» را با آتش خشم خود برسراپای «اژدهای هفت‌سر» ولایت در هر کوی وبرزن هدف قرار خواهند داد.