از دوران باستان نیاکان ما شب چهارشنبه آخر هرسال را جشن ملی مفصلی می گرفتند و معتقد بودند زمستان و روزهای سرد و سخت پایان یافته و با خانه تکانی و دور ریختن ناپاکی و کثافات و زباله ها از فضای زندگی، زمینه آمدن بهار وجشن وسرور و پایکوبی را فراهم میکردند. آنان در این جشن آتش فراوانی می افروختند تا هرچه زردی، بیماری و فقر وفساد در زندگی هست را درشعله های آتش بسوزانند، آنها با پریدن دستجمعی از روی آتش، عوامل تباهی و فساد و تنگدستی و سختی را درشعله های فروزان آتش می سوزاندند.

به این ترتیب این جشن بزرگ نشانه زندگی و حاصل تجربه سالیان و قرون نیاکان ما است که سینه به سینه به مارسیده، وهرایرانی اصیل چه در داخل ایران و چه در خارج کشور با برپایی هرچه فروزانتر وشعله ورتر این سنت ملی ومردمی را گرامی میداشته است.
روز هفتم دی امسال قیام مردم ایران که به اعتراف خود مقامانت رژیم زن ستیز آخوندی به پیشتازی زنان قهرمان بود، آخوند ها و حامیان بین المللی و مزدورانشان با امری که انتظارش را نداشتند یعنی قیامی برای سوزاندن همه جنایت ها، سرکوب گری ها و فقر فساد و تباهی رژیم آخوندی روبرو شدند.
چهارشنبه سوری امسال هم، در معنای واقعی و حقیقی خود، جشن سوزاندن سمبل تباهی و نابودی حرث و نسل ایرانی خواهد بود که بدست مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان و از هر طیفی در جشن آتش با فریاد پاسخ رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی به ولی فقیه طلسم شکسته یعنی «آتش جواب آتش» به نمایش گذاشته میشود.
در راستای تداوم چنین قیامی است که جشن سنتی چهارشنبه سوری به مدد ما آمده وما را در راه رهایی از ستم جنایتکاران مدعی اسلام و عبور از شب تیره ولایت آخوندی همراهی میکند.
درهمین رابطه ستاد اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران در یک فراخوان سراسری به جوانان، زنان و همه مردم ایران می گوید بپا خیزید! و جشن ملی چهارشنبه سوری، جشن آتش برای روشنایی و آزادی از ظلمت استبداد آخوندی را گرامی بدارید.
بدینسان قیام ایران زمین، بار دیگر شعله ور میشود. پرچمهای برافراشته کاوه های آهنگر و آتش افروز در هزار اشرف به اهتزاز در می آید. در جشن ملی چهارشنبه سوری، هر کوچه سنگری، هر خانه قلعه ای و هر خیابان و کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی می شود.
می بینید که چگونه این سنت ملی و مردمی و تاریخی ایران، در دوران معاصر و در انقلاب نوین مردم ایران به یاری قیام کنندگان و آزادیخواهان آمده و ما را بطور دستجمعی و سراسری به قیام آتش فرا می خواند.
بنابراین بکوشیم که در همه جا، در سراسر خاک میهن اشغال شده و در هر جای جهان، هرجا که یک ایرانی هست، جشن چهارشنبه سوری را به نماد سوزاندن ریش و ریشه جنایتکارانی چون خامنه ای و روحانی و سران شقاوت پیشه و غارتگر رژیم تبدیل کنیم و قیام مردم ایران برای رسیدن به بهار آزادی را تداوم بخشیم.