تاریخ را مورخین می نویسند، شرح می دهند و شاید نتیجه گیری بکنند؛ و واقعه ای را مثبت و یا منفی ارزیابی کنند. تاریخ شرح آنچه گذشت است و در همه شاخه‌های علمی و هنری و سیاسی و اجتماعی وجود دارد. تاریخ سینما، تاریخ هنر، موسیقی و قس علیهذا! برخی واقعه نگاری می کنند و خاطرات می نویسند، این کار من نیست. در این مطلب کوتاه سعی کردم که آنچه که خوب به یادم مانده و در حافظه‌ام ثبت شد را بنویسم. بیشتر در مورد خودم است تا کسانی که در این نوشته می‌آید.

 

دعواهای دو باند اصلی حاکمیت، با فاصله زمانی اندکی که به اِعمال تحریم‌های مالی و نفتی آمریکا مانده، شکل حادی پیداکرده است. تضاد منافع دزدان و غارتگران مردم ایران، آن‌ها را مجبور کرده که درست در نقطه آری یا نه گفتن به کنوانسیون «اف ای تی اف» به «دام» بیفتند و خط قرمزها را یکی بعد از دیگری زیرپا بگذارند.

 

با نگاهی به روند روبه رشد اعتراضات اقشار مختلف جامعه طی چند هفته گذشته به‌ویژه کامیون داران و رانندگان، بازاریان و کسبه و همچنین معلمان شریف و دردمند به‌خوبی می‌توان به ابعاد انزجار و تنفر ملی علیه کلیت نطام آخوندی پی برد.

صفحه1 از761