نکیسا بامداد:‌ پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف


ویروس مرگبار و کشنده کرونا با سرعت رو به گسترش است و در همین رابطه سازمان بهداشت جهانی و برجسته ترین دانشمندان و محققان اعلام کرده اند که کرونا یک اپیدمی است که به مرحله جهانی رسیده است و لازم است با جدیت همراه با مشارکت گسترده مردمی و همبستگی داخلی و بین المللی بر آن غلبه کرد.

صفحه1 از844