در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، سخنگوی دولت روحانی و سردژخیم اطلاعاتی علی ربیعی شرایط رویارویی مجاهدین و رژیم را، با شرایط لرزه سرنگونی در جریان پیشروی ارتش ازادیبخش ملی تا دروازه کرمانشاه، مقایسه می کند.

 

در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، سخنگوی دولت روحانی، سردژخیم اطلاعاتی علی ربیعی (معروف به عباد) در شروع کنفرانس خبری دولت آخوندی، وضعیت رژیم پس از ضربات وارده بر پیکر نظام بحران زده آخوندها در سلسله گردهماییها و تظاهرات هموطنان در دوران آماده باش سرنگونی را، با لرزه سرنگونی نظام ولایت فقیه در جریان پیشروی ارتش ازادیبخش ملی تا دروازه کرمانشاه و با قیام تاریخی سی خرداد، مقایسه کرد.

صفحه9 از5846