جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ روز شنبه ۱۳ مهر، با برگزاری یک آکسیون در مقابل دفتر عفو بین الملل، موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.


قیام مردم عراق که خواستار اخراج رژیم و مزدورانش از عراق هستند، آخوندها را به وحشت انداخته و به زوزه سردادن به خاطر برهم خوردن بسیجها و نمایشهای دجالگرانه رژیم در اربعین واداشته است.

صفحه5 از5874