خامنه ای در دیدار با شماری از مزدوران به اصطلاح دانشگاهی خود درباره مخالفتهای گسترده در دانشگاههای کشور در خصوص دعاوی مسخره اش راجع به پیشرفت علمی، اعتراف کرد و نسبت به دچار شدن مزدورانش به «یأس و ناامیدی»، هشدار داد.

صفحه3 از5874