فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز گذشته، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ هاشم خواستار نماینده معلمان و تعداد دیگری از کسانی که خواستار استعفاء و برکناری خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندی شده بودند بازداشت کردند.

صفحه3 از5846