بغض و کین حکومت آخوندی از روشنگری جهانی مجاهدین در فاجعه ملی کرونا


بغض و کین حکومت آخوندی از روشنگری جهانی مجاهدین در فاجعه ملی کروناو جعل و برنامه سازیهای تلویزیونی سپاه و اطلاعات دفتر خامنه ای، برای لوث کردن جنایت سازمانیافته پنهانکاری در فاجعه ملی کرونا.

پیوستن ۸کشور اروپایی به لیست گذاری تروریستی معاونت وزارت اطلاعات و پاسداران


نماینده عالی اتحادیه اروپا به نمایندگی از این اتحادیه در مورد همسو شدن شماری از کشورهای دیگر اروپا با لیست افراد، گروهها و نهادهای مشمول اعمال اقدامات مشخص برای مبارزه با تروریسم بیانیه یی صادر کرد.