سخنگوی دولت آخوند روحانی در رابطه با بحران دیگری که در این روزها بر سر شکنجه و اعترافات اجباری توسط رژیم بالا گرفته است، بیهوده کوشید تا این فضیحت را روی باند رقیب سرشکن کند، ولی ناگزیر از اعتراف به این جنایت رایج در حاکمیت آخوندی شد.

 

در پی سر باز کردن بحران جانشینی ولی فقیه ارتجاع در حملات متقابل آخوند یزدی و آخوند لاریجانی و بخصوص مضامین نامه‌ی لاریجانی ـ که صحبت از پروژه دامنه‌داری برای تخریب خودش و امثال خودش توسط یزدی و رادیوتلویزیون و برخی نهادهای حاکمیت به میان آورد ـ سرکردگان وحشت‌زده‌ی نظام را برای مهار بحران، سراسیمه کرده است.

 

بیست و هشتم مرداد ماه , سالگرد کودتای سیاه و ننگینی است که در سال ۱۳۳۲ با همدستی مثلث شوم سلطنت، ارتجاع و استعمار، صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران پایان داد.