شصت و ششمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندیمجمع عمومی ملل متحد عالیترین مرجع جهانی، شصت و ششمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد را، که پیش از این در کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شده بود، با ۸۱ رأی موافق به تصویب رساند.