به دنبال رسوایی اعترافات ِدروغین و اجباری صحنه‌سازی‌شده توسط وزارت بدنام اطلاعات درباره ترور نفرات اتمی رژیم، این فضیحت به سایر پرونده‌سازیهای اطلاعات ِآخوندها سرایت کرده است.

صفحه12 از5860