در جلسه کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد که به بررسی عدم تکثیر هسته یی و سلاحهای کشتار جمعی اختصاص داشت نمایندگان آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا نسبت به تهدیدهای رژیم ایران در این زمینه هشدار دادند.

صفحه12 از5895