به دنبال اظهارات نخست وزیر یونان در مورد عدم ِپذیرش ِنفتکش ِرژیم ِآخوندی در بنادر این کشور، معاون وزیر خارجه یونان اعلام کرد، یونان کاملاُ روشن ساخته که حاضر به ایجاد تسهیلات برای این نفتکش نیست.

آخوند روحانی، در نمایشی برای موشک‌سازی رژیم آخوندی، قیامهای دیماه ۹۶ را سرفصل بحرانهای درونی و بیرونی نظام دانست و در رابطه با تحولات ِ پس از آن در سالهای ۹۷و ۹۸ گفت: قصد دارند با فشار، نظام را عوض کنند.

صفحه11 از5860