رژیم آخوندی از دروحشت از شورشهای پی در پی در زندانها، حفاظت زندان بزرگ فشاویه را به سپاه پاسداران واگذار کرده و از روز ۱۱ فروردین ماه نیروهای سپاه خامنه ای در زندان فشافویه مستقر شده اند.

پاسداران مسلح از ساعت ۲۳ تا ۲۴ با کشیدن آژیر و ویراژ موتورسواران و ایجاد سروصدای زیاد تلاش می کنند در میان زندانیان رعب و وحشت ایجاد کنندبه زندانیان گفته شده پاسداران حکم تیر مستقیم دارند و هر کس در محوطه زندان دیده شود به وی تیراندازی خواهد شد.
سرکردگان سپاه با رده های مختلف در سالنهای زندان حضور یافته و قدرت نمایی می کنند.
در روزهای گذشته از یکی از سالنهای تیپ ۱ زندان فشافویه ۱۱ زندانی را به بهانه های واهی به سلولهای انفرادی منتقل کردند. فضای زندان فشافویه به شدت ملتهب است، به خصوص که شیوع کرونا زندانیان را با خطر مرگ روبرو کرده است.