قیام ایران - تصاویر دریافتی از قیام در اسلامشهر شورشی