سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می کند: قیام سراسری مردم ایران در ۱۹۱ شهر – بیش از ۱۵۰۰ شهید و ۱۲هزار دستگیری