روز یکشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۸، کارگران شرکت آذرآب برای دوازدهمین روز متوالی برغم تهدیدهای مستمر و تدابیر سرکوبگرانه به اعتراضات و تظاهرات خود ادامه دادند.

کارگران خشمگین در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات حقه شان راه آهن تهران - اهواز را مسدود کردند.

نیروهای سرکوبگر به تجمع کارگران معترض یورش برده و با شلیک گاز اشک آور در صدد متفرق کردن آنها بر آمدند و شماری از کارگران را دستگیر کردند.

از شروع دور جدید اعتراض کارگران آذرآب شماری از کارگران معترض، توسط ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به کارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراک درود فرستاد و از عموم مردم اراک بخصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند. وی سازمان بین المللی کار و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران ایران فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸مهر ۱۳۹۸ (۲۰اکتبر۲۰۱۹)