وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بیانیه اف.ای.تی.اف بار دیگر بر خطرات تأمین مالی تروریسم که سرمنشآ آن رژیم ایران است تأکید می‌کند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی، گفت: رژیم ایران به مدت بیش از سه سال وعده های توخالی به جامعه جهانی مبنی بر متوقف کردن تأمین مالی تروریسم و به سامان کردن نظام مالی فاسد و غیر شفاف خود را تکرار کرده است. گروه ویژه اقدام مالی تعیین کرده است که دیگر کافی است. هم اکنون اقدامات مقابله جویانه بیشتری علیه ایران به اجرا گذاشته میشود و در صورتی که ایران لوایح کلیدی مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند و بطور کامل به اجرا نگذارد، به کشورها فراخوان داده خواهد شد که محدودیتهای مالی بیشتری اعمال کنند تا از نظام مالی بین المللی حفاظت کنند.“
اف.ای.تی.اف در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار داد، محدودیتهای جدیدی برای رژیم آخوندی اعلام کرد. به گزارشی درباره بیانیه جدید اف.ای.تی توجه فرمایید
در بیانیه سازمان جهانی ضدپولشویی (اف.ای.تی.اف) امده است: قلمرویی که مشمول فراخوان اف ای تی اف به اعضایش و سایر قلمروها می شود بر اساس توصیه ۱۹ موارد زیر را اعمال کنند:
۱. افزایش بررسی نظارتی بر شعبه ها و زیر مجموعه ها ی موسسات مالی مستقر در ایران
۲. ارتقاء ساز و کار گزارش دهی مربوطه یا گزارشات سیستماتیک تراکنشهای مالی
۳. افزایش التزامات نظارت خارجی برای گروههای مالی در ارتباط با هرگونه از شعبه ها و زیر مجموعه های مستقر در ایران.
بیانیه اف.ای.تی.اف سپس با اشاره به روند نقض قولهای رژیم در مورد تصویب قوانین مربوط به کنوانسیونهای اف.ای.اتی.اف می‌افزاید: زمانی که لوایح باقی مانده کاملا اجرایی شود، اف ای تی اف این لایحه را در کنار لایحه بصورت قانون در آمده را مورد بررسی قرار خواهد داد که مشخص کند که آیا تدابیر مندرج در این لایحه به برنامه اقدام ایران مطابق استانداردهای اف ای تی اف می پردازند.
بیانیه اف ای تی اف بر اجرای این موارد توسط حکومت آخوندی تاکید کرده است:
-جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی (و تحت هرعنوان)
-شناسایی و منجمد کردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا؛
-روشن کردن اینکه گزارش موارد مظنون تراکنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون حکومت ایران پوشش داده می شوند؛
-نشان دادن اینکه چطور مقامات خدمات دهندگان انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم میکنند؛
-تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل؛
بیانیه اف ای تی اف تصریح می کند:
در صورتی که پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران مطابق استانداردهای اف ای تی اف لوایح پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تبدیل به قانون نکند، اف ای تی اف تعلیق اقدامات مقابله جویانه را کاملا رفع خواهد کرد و (با بازگرداندن رژیم ایران به لیست سیا) از اعضاء میخواهد و از همه قلمروها مصرانه میخواهد که مطابق توصیه شماره ۱۹ اقدامات مقابله جویانه را بطور موثری اعمال کنند.
بیانیه اف.ای.تی.اف می‌افزاید: تا زمانی که رژیم ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در برنامه اقدام در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند، اف‌ای‌تی‌اف نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم که از حکومت ایران سرچشمه میگیرد و تهدیدی که این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد می‌کند، نگران باقی خواهد ماند.