در رژیم غارتگر آخوندی قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم روزانه و تصاعدی جهش میکند.

نوع مواد    قسمت سال ۹۷         قسمت شهریور۹۸        
                
نان          ۷۱۷ تومان           ۱۱۸۳تومان        
برنج        ۸۶۵ تومان           ۱۵۸۹ تومان        
ماکارونی     ۸۰ تومان           ۱۸۸ تومان        
حبوبات     ۲۲۴ تومان           ۳۶۰ تومان        
سیب‌زمینی    ۱۶۴تومان          ۴۹۹ تومان        
                
سبزی‌ها    ۱۱۰۷ تومان          ۴۰۳۷ تومان        
میوه‌ها (میانگین) ۱۰۹۰ تومان    ۴۵۸۵ تومان        
گوشت قرمز ۲۲۲۳ تومان        ۳۷۵۵ تومان        
گوشت مرغ   ۶۶۱ تومان         ۹۹۱ تومان        
تخم مرغ    ۲۵۹ تومان           ۳۰۲ تومان        
لبنیات    ۲۲۱۷ تومان           ۳۲۶۲ تومان        
روغن‌های نباتی ۲۴۸ تومان       ۳۴۱ تومان        
قند و شکر    ۱۵۷ تومان         ۳۲۵ تومان        

جمع ۱۰ هزار و ۲۴ تومان    ۲۱هزار ۵۳۲تومان 

                                                      
اعتراف کارشناسان رژیم براساس محاسبات انجام شده، در شهریور۹۸

خط فقر برای یک خانوار ۳ نفره =۸میلیون و ۷۴ هزار تومان
حقوق پایه یک کارگر در سال ۹۸ = ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان=۵ بار زیر خط فقر
حقوق پایه یک معلم= ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان = ۳ و نیم بار زیر خط فقر