فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیام مردم لردگان که در روزهای ۱۰ تا ۱۴ مهر ادامه داشت به دستگیریهای گسترده و کور مردم این شهر و مناطق و روستاهای اطراف آن بویژه جوانان روی آورده است.

برخی از دستگیریها در تهاجمات شبانه به خانه های مردم صورت گرفته است.

این دستگیریها که از هفته گذشته شروع شده همچنان ادامه دارد روز پنجشنبه، ۱۸ مهر ماه، نیروهای سرکوبگر به روستای مونجرمویی حمله کرده و شماری از اهالی را دستگیر کردند.
در یک اقدام ضد انسانی شماری از مجروحان را از روی تحت بیمارستان به زندان منتقل کرده اند. از همین رو اکثر مجروحان از مراجعه به بیمارستان خوداری میکنند.
رژیم آخوندی شمار زیادی از پاسداران، بسیجیان، نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی ها را برای کنترل اوضاع در لردگان و مناطق اطراف مستقر کرده است
مقاومت ایران عموم مردم و جوانان لردگان و چارمحال بختیاری و شهرها و مناطق اطراف را به حمایت از مردم بپاخاسته لردگان و همبستگی با دستگیر شدگان فرا میخواند و از دبیرکل، کمیسیرعالی و شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و کلیه مدافعان حقوق بشر میخواهد اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی در لردگان را قویا محکوم نموده و به اقدامات لازم برای آزادی فوری دستگیرشدگان مبادرت کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۸ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۹)