دژخیمان خامنه ای دو زندانی دیگر را اعدام کردند.

یک زندانی در زندان سنندج روز پنجشنبه به دار آویخته شد وی مدت ۱۰سال در زندان بود.
در همان روز یک زندانی نیز در مشهد توسط دژخیمان رژیم اعدام شد.