کانون‌های شورشی در سراسر میهن، تصاویر خامنه ای و نمادهای حکومتی را به آتش کشیدند.