تظاهرات اشرف‌نشانان در در کانادا در محکوم کردن رژیم ضدبشری آخوندی و حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

تورنتو

کانادا - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته

اتاوا-پارلمان فدرال

کانادا - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته

کانادا - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته

کانادا - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته