اعتراض هموطنان آزاده و یاران اشرف نشانعلیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری تروریستی آخوندها در اسلو

روزنامه داگ وردنزگانگ چاپ نروژ:پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی به ظریف در اسلو

روزنامه داگ وردنزگانگ چاپ نروژ درباره پرتاب تخم مرغهای گندیده توسط هموطنان آزاده به سوی جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی و ماله کش جنایات این رژیم ضد بشری نوشت:
وزیرامورخارجه رژیم ایران در دیدار(از اسلو) با تخم مرغ وگوجه فرنگی روبرو شد.
پلیس صبح پنج شنبه ۳ نفر را که در ارتباط با دیدار وزیرامور خارجه رژیم ایران از اسلو، تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند، بازداشت کرد.
متعاقبا در ساعت ۱۳:۳۰ پلیس اطلاع داد که ۴ نفردیگر را که به سمت هیئت رژیم ایران گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کرده اند، را بازداشت کرده است.