تظاهرات ایرانیان آزاده در استکلهم در اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه تروریست رژیم آخوندی در سوئد