کره جنوبی واردات نفت از ایران در ماه ژوئیه را روی صفر نگهداشت.

رویترز نوشت در حالیکه کره جنوبی نفتش را از آمریکا و امارات متحده عربی وارد می کند واردات نفت از ایران را برای سومین ماه متوالی روی صفر نگه داشته است.
رویترز یادآوری می کند که کره جنوبی خریدار اصلی آسیایی نفت رژیم ایران بوده و بر اساس آمار اداره مالیات، در ژوئیه سال گذشته بیش از ۱۸۵ هزار بشکه نفت از رژیم ایران خریداری کرده است.

روزنامه حکومتی آرمان نوشت: «کره جنوبی، ژاپن و حتی هندوستان دنباله روی آمریکاییها هستند.
حتی چین که در مواضع اعلامی (لفظی) موضع انتقادی گرفته، در عمل حاضر نیست جمهوری اسلامی را به آمریکا ترجیح دهد. روسها نیز ممکن است در مواضع اعلامی و رسانه یی انتقاداتی را مطرح کنند اما به هیچ عنوان در مقام مقابله جویی با آمریکاییها بر نخواهند آمد.
کشورهای آمریکای مرکزی، خاور دور و برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز این آمادگی را دارند تا دنبالهرو آمریکاییها باشند. حتی ترکیه در حال حاضر در برخی از فرودگاههای خود به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیدهد».