رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم درباره وضعیت انفجاری جامعه و خطر انباشت نارضایتها علیه حکومت آخوندی گفت: هر حادثه‌ای می‌تواند به اتفاقی بزرگ منجر شود.

وی افزود:‌ اتفاقاتی که الآن یکی از اهداف اصلی این تحریم و دشمنان ما این بوده که اینها می‌گفتند ما باید کاری کنیم که در داخل کشور اعتراضات و هیجانات و تنشهای اجتماعی افزایش پیدا بکند و حرکت از داخل کشور شروع بشود. مبنای این هدفگذاری برمی‌گردد به دیماه ۹۶ که این اتفاق افتاد. من می‌گویم که خب ما شرایط امنیتی داخلی‌مان... شرایط خوبی ست. اما این نباید ما را بگونه‌ای غفلت ‌زده بکند. و اعتراضات را نبینیم نارضایتی را نبینیم پیشگیری نکنیم پاسخ مناسب ندهیم و فکر بکنیم نه این نیست. هر حادثه‌ای می‌تواند منجر بشود به یک اتفاق بزرگی که ما باید مراقب باشیم.