آمریکا یک شرکت چینی و مدیر ارشد آن را به خاطر نقض تحریمها علیه رژیم آخوندی، تحریم کرد.

در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است: شرکت ژوهای ژن رانگ آگاهانه وارد یک معامله قابل توجه برای خرید یا بدست آوردن نفت خام از رژیم ایران شده که خلاف تحریم های آمریکاست. از همین رو، ایالات متحده در راستای کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، شرکت چینی ژوهای ژن رانگ و مدیر آن یومین لی را تحریم کرده است.
بیانیه پمپئو می افزاید: این اقدام بر تعهد ما به اعمال تحریمها و حسابرسی از رژیم ایران تأکید میکند. ایالات متحده به محروم کردن این رژیم از منابع مالی ادامه خواهد داد. و این رژیم مردم ایران را از فرصتها محروم می کند و با استفاده از منابع بسیار غنی جیبهای خود را پر کرده و به سیاست خارجی ویرانگر خود سوخت رسانی میکند. همه موجودیتها باید بررسیهای دقیق پیشینه معاملات را انجام دهند و از نهادها و بخشهای تحریم شده رژیم ایران دور بمانند. هیچ شرکت یا کشوری نباید خودش را در معرض احتمال حمایت از سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی رژیم در منطقه قرار دهد.