تام ریج - اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا

خانم رجوی، همکاران گرامی‌ام از آمریکا و همکاران گرامی‌ام از سراسر جهان که در اینجا گرد آمده‌ایم تا شرافت را گرامی بداریم و از اهداف و مأموریت‌ها و آرمانهای شورای ملی مقاومت حمایت کنیم.
در این لحظه مشخص باید بگویم که باعث افتخار است، افتخاری خاضع کننده که در حضور فیزیکی مردان و زنان اشرف۱، کمپ لیبرتی و اشرف ۳ باشم. بودن در حضور شما باعث افتخار است و مایل هستم از این بابت از شما تشکر کنم.
به اختصار از نمایشگاه دیدن کردیم، از اسامی و چهره‌ها و تاریخچه فداکاری‌ها و رشادت‌های کسانی که درگذشتند، و همانطور که ما متأسفانه می‌دانیم، تا زمانیکه ما به یک ایران آزاد، باز، کثرت‌گرا و غیر اتمی برسیم، حول اصولی که خانم رجوی و شورای ملی مقاومت حامی آن هستند، افراد دیگری در مسیر این آرمان شهید خواهند شد.
بیش از ۴۰ سال، که در راستای دنبال کردن هدفتان که یک ایران آزاد، باز و کثرت گرا است، شما خون‌ داده‌اید و اعلامیه شخصی استقلال خود را امضا کرده‌اید و راضی نخواهید شد تا اینکه آن روز برای شما و فرزندان و نوه‌هایتان در تهران محقق شود. و من این را تحسین می‌کنم. همه جهان آنرا تحسین می‌کند.
بقیه جهان باید درک کند که ما با یک رژیم میانه رو در ایران روبرو نیستیم. راستش من شخصا آزرده میشوم وقتی این موضوع را در روزنامه‌های کشور خودم می‌خوانم. هیچ رژیم میانه‌رویی مخالفان را سرکوب نمی‌کند. هیچ رژیم میانه‌رویی رویی مخالفان را هدف سرکوب، اختناق، زندان و اعدام قرار نمی دهد. هیچ رژیم میانه‌رویی برای پراکنده کردن کسانی که به منظور اعتراض گرد آمده‌اند به هر چه از دستش بر بیاید اقدام نمی کند. هیچ رژیم میانه رویی مانند آخوندهای حاکم بر ایران رفتار نمی‌کند. هیچ رژیم میانه رویی تروریست‌های خود را به سودان جنوبی اعزام نمی‌کند. و هم چنین به تهران. هیچ رژیم میانه رویی مسئول بی‌ثباتی در خاورمیانه نمیشود. برخی اوقات گمان می‌کنم انتظارات ما بیش از حد پایین است. اهداف ما به اندازه کافی بلند بالا نیستند. هر از گاهی وقتی به این رژیم میانه رو نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد که شاید باید تمامیت این رژیم به عنوان یک سازمان خارجی تروریستی شناخته شود، زیرا دقیقا همین طور است.
در نمایشگاهی که الآن در آن قدم می‌زدم با خود فکر می‌کردم که موضوع یک کشور است که شما می‌خواهید باز پس بگیرید. و به مدت ۴۰ سال، اگر به آن مردان و زنان نگاه کنید و به تاریخچه آن‌ها گوش کنید، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت باز هم آمدند و باز هم آمدند و باز هم آمدند. برای ایرانی آزاد و مستقل. ما شجاعت شما را تحسین می‌کنیم،‌ و پشتکار شما را و جسارت شما را. عزم جزم شما را. شما چیزی را که چندین سال به دنبالش هستید به دست خواهید آورد. خدا همچنان شما را در پیشروی‌تان به سوی تهران حفظ کند.