حامیان مقاومت،‌ اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان روز شنبه  ۴ خرداد، در حمایت از مقاومت ایران و در اعتراض به دستگیری‌ها و اعدام های گسترده در ایران و حمایت از زندانیان سیاسی تظاهراتهایی را در کشورهای مختلف جهان برگزار کردند.

اشرف نشانان همچنین ۴ خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران بدست دیکتاتوری سلطنتی شاه خائن را نیز گرامی داشتند.

هلند - آمستردام

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

نروژ - اسلو

 

 

کانادا - اتاوا

اتریش - وین

دانمارک - کپنهاگ

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

سوئد - یوتوبری

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

سوئد - مالمو

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن

کارزار جهانی اشرف نشانان - حمایت از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن