فعالیت های کانون های شورشی علیه رژیم ضدبشری آخوندی در شهرهای میهن