برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف ۳، با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در اشرف با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت