نمادهای رژیم ایران در آتش کانونهای شورشی میسوزند و خاکستر میشوند