آخرین هفته سال، هفته اعتراض و آتش علیه رژیم ایران با کانونهای شورشی