آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، رئیس قضاییه خامنه‌ای، سال ۹۷ را سال طراحیهای بسیار پیچیده و امنیتی، ایذایی اقتصادی و روانی علیه رژیم توصیف کرد

وی با اذعان به یأس و انفعال در درون رژیم گفت: بیانیه دوم خامنه‌ای به دور از هرگونه یاس و ناامیدی و پرهیز از هرگونه انفعال در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی هم‌چنین در هراس از اعتراضات مردمی اعلام کرد که به دادستانهای خود دستور داده تمهیدات امنیتی داشته و کشیک داشته باشند.